Van de vereniging

“Het Nederlands Dartmoor Pony Stamboek”

Art.1      Het stamregister van de vereniging “Het Nederlands Dartmoor Pony Stamboek” is onder verdeeld in:

– Hoofdsectie

– Basissectie

– Part Bred register

Art. 2.    De inschrijving van ponies in het stamregister kan alleen plaatsvinden voor hengsten, merries, ruinen en veulens eigendom van leden van de vereniging.

Art. 3.    In de hoofdsectie kunnen alleen pony’s worden opgenomen:

A – Opgenomen in Basissectie

    Of

   – Opgenomen in een erkend buitenlands Dartmoor pony stamboek of een erkende buitenlandse organisatie die

      bevoegd is tot de registratie van Dartmoor pony’s.

B Welke vrij zijn van erfelijke gebreken.

C Waarvan de maximum stokhoogte t/m 127 cm is.

D Welke voldoen aan het originele Dartmoor type.

Dit is:

Kleur:`                 Bruin, donkerbruin, zwart, vos, schimmel.

                             Gevlekt is niet toegestaan.

                             Aftekening op hoofd en benen horen klein te zijn.

Hoofd:                  Moet klein zijn, goed aangezet en edel met grote neusgaten. De ogen moeten helder,

                             goedaardig, intelligent en sprekend zijn. De oren moeten klein en goedgevormd zijn,

                             attent en goedgeplaatst. De keel en kaken moeten goedgevormd zijn, niet grof of

                             afhangend.

Hals:                     Sterk; niet te zwaar en van gemiddelde lengte.

                             Hengsten hebben wel een zwaardere hals.

Schouders:           Goede schouders zijn bijzonder belangrijk. Ze moeten goed naar achteren zijn

                             geplaatst en schuin aflopend, maar ook niet te smal bij de schoften zijn.

Lichaam:              Van gemiddelde lengte en sterk, de ribben goed gewelfd en met een goede

                             borstomvang, zodat er voldoende ruimte voor de longen is.

Lendenen en

achterhand:          Sterk en goed bespierd.

                             De achterhand moet van gemiddelde lengte zijn, met licht hellend kruis. De staart

                             moet goed geplaatst zijn.

Achterbenen:        De spronggewrichtten moeten laag geplaatst zijn.

Voorbenen:          Moeten bij de ellebogen goed aansluiten. De bovenarmen moeten goed bespierd zijn,

                             terwijl het kniegewricht goed ontwikkeld en aan de voorkant vlak moet zijn, het

pijpbeen vanaf de knie tot aan de vetlok moet kort zijn, met goed ontwikkeld

steenhard beenwerk. De koten moeten schuin gesteld zijn, maar niet te lang. De hoeven moeten gezond, sterk en goed gevormd zijn.

              Gangen:               Vlak, recht en vloeiend, zonder enige overdrijving.

              Algemeen:           De manen en de staart moeten vol en golvend zijn.

                                           De Dartmoor is een heel mooie rijpony, stevig gebouwd, met een goed karakter en

veel kwaliteit.

Art. 4 Opname van merries en ruinen in de Hoofdsectie geschiedt door een commissie tijdens de jaarlijkse merriekeuring  Hengsten dienen voor de dekdienst te zijn goedgekeurd om in de hoofdsectie te worden opgenomen. De opname keuringen van merries en ruinen alsmede een eerste keuring van hengsten voor de dekdienst vinden plaats aan de hand van een hiertoe ontworpen formulier (zie bijlage 1).

Art. 5. Inschrijving in Basissectie is mogelijk indien de betreffende pony geboren is uit de combinatie van een merrie ingeschreven in Hoofdsectie of Basissectie en een voor de dekdienst goedgekeurde dekhengst, in Nederland dan wel van een erkend buitenlands Dartmoor Pony stamboek.

Art 6. Inschrijving in het Partbred register is mogelijk indien een pony niet in aanmerking komt voor inschrijving in Basissectie maar waarvan wel:

 1. de moeder van de pony is opgenomen in Hoofdsectie of Basissectie

of

 • de moeder van de pony is opgenomen in het Partbred register EN de pony tenminste 25 % Dartmoor Pony bloed voert.

of

 • De vader van de pony is goedgekeurd voor de de dekdienst in Nederland dan wel van een erkend buitenlands Dartmoor Pony stamboek.

Art 7. Opname in het Partbred register geschiedt niet eerder dan:

 1. Een kloppend DNA onderzoek van het veulen en beide ouders, op kosten van de fokker, heeft plaats gevonden en het resultaat hiervan in het bezit is van het stamboekbureau.
 2. Kosten voor inschrijving zijn voldaan
 3. De pony voldoet aan de eisen gesteld in art 6.
 4. Is voldaan aan de eisen zoals gesteld worden door de regelgeving IenR, De kosten voor eventuele controle, door de vereniging of andere officiële instanties, welke controle kunnen verrichten, zijn volledig voor rekening van de fokker.

Art 8. Ponies opgenomen in het Partbred register kunnen ter primering worden aangeboden aan een commissie tijdens de jaarlijkse merriekeuring. Primering is uitsluitend mogelijk indien:

 1. De stokmaat van de pony niet groter is dan 147 cm
 2. De pony vrij is van erfelijke gebreken
 3. De pony voldoende sport-typisch is.

Art 9. Nakomelingen van merries uit het Partbred register kunnen worden opgenomen in de basissectie onder de volgende voorwaarden:

– De vader is een voor de dekdienst goedgekeurde dekhengst, in Nederland dan wel van een erkend buitenlands Dartmoor Pony stamboek.

– De moeder voert tenminste 87,5 procent Dartmoor bloed.

– De opname in de basissectie wordt goedgekeurd door het moederstamboek.

Art 10. De in art 4 en 8 genoemde commissie wordt door het bestuur samengesteld en bestaat uit twee leden plus een arbiter. Bij de hengstenkeuringen wordt, indien geen van de commissieleden of arbiter dierenarts is, er een dierenarts aan de commissie worden toegevoegd. Juryleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een periode van drie jaar. Juryleden treden af volgens een tevoren vastgesteld rooster en zijn direct herkiesbaar.

Art. 11.  In het stamregister zal van iedere pony worden vermeld:

              A: naam van de pony

              B: nummer van de pony

C: geslacht

              D: datum en jaar van de geboorte

              E: kleur en kentekenen

F: chipnummer

G: schofthoogte (na opname in de hoofdsectie)

H: naam en registratienummer van de vader en van de moeder

I. naam, adres en woonplaats van de fokker

J. naam, adres en woonplaats van de eigenaar

Art. 12.  Bij het keuren van de hengsten voor dekking zal rekening worden gehouden met het exterieur, de bewegingen en de verrichtingen en met de afstamming, terwijl tevens een onderzoek zal worden ingesteld naar het eventueel aanwezig zijn van erfelijke gebreken. Uitsluitend hengsten, die in het jaar waarop de goedkeuring betrekking zal hebben de leeftijd van 3 jaar of ouder bereiken komen voor deze keuring in aanmerking.

 1. Er zal van voor het eerst goedgekeurde hengsten een DNA patroon worden vastgesteld op kosten van de eigenaar van de hengst. Indien bij vaststelling van het DNA-onderzoek blijkt, dat deze niet in overeenstemming is met de opgegeven afstamming, heeft het bestuur het recht t.a.v. het dier en zijn afstammelingen:
 2. de afstamming te wijzigen
 3. de inschrijving te weigeren
 4. de inschrijving ongedaan te maken.
 5. Het DNA-patroon van de moeder zal, indien dit niet reeds eerder gebeurt is, worden vastgesteld op kosten van de hengstenhouder. Indien dit niet meer kan worden vastgesteld, moet voor vervanging zorg worden gedragen, b.v. volle broer of zus van de merrie.
 6. De hengst is niet goedgekeurd voor de dekdienst zolang de uitslag van het DNA-onderzoek niet bekend is.

Art. 13. De regeling van keuring, herkeuring en extra keuring geschiedt door het bestuur, voor zover daarin niet in andere artikelen is voorzien.

Art. 14   De keuring (door een jury) van hengsten en merries zal tenminste éénmaal per jaar plaatsvinden. Plaatsen en tijden van de keuringen zullen vooraf op de daarvoor geschikte wijze door het bestuur worden bekend gemaakt.

De aangifte voor de keuring dient te geschieden voor een daarvoor vastgestelde datum, bij een daarvoor door het bestuur aan te wijzen persoon en adres.

Voor te late aangifte is een boete verschuldigd, welke door het bestuur wordt vastgesteld.

Art. 15. De inschrijvingskosten van hengsten, ruinen en merries in het stamregister worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Het bestuur van de vereniging kan geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele gevolgen van handelingen die uit de werkzaamheden bij de stamboekopname voorkomen.

Art.16.   De eigenaar ontvangt na opname een vermelding in het paspoort van de pony, hetwelk als afstammingsbewijs wordt erkend.

In bijzondere gevallen kan een duplicaatpaspoort aan de eigenaar van de pony door het stamboekkantoor worden verstrekt tegen een vergoeding die door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Art. 17.  De eigenaar van een niet voor de dekdienst goedgekeurde hengst ontvangt op diens verzoek een schriftelijk rapport bevattende de redenen die aanleiding tot de niet goedkeuring hebben gegeven.

Art. 18. De eigenaar van een niet hoofdsectiewaardig geachte merrie of ruin ontvangt direct na afloop der keuring mondelinge opgave van de redenen die tot niet-opname hebben geleid.

Art. 19. Een extra keuring kan worden aangevraagd en worden toegestaan indien aanvrager hiervoor, een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag stort bij de penningmeester.

Art. 20. De eigenaar van een voor dekdienst afgekeurde hengst kan hiervoor herkeuring aanvragen. Deze aanvraag moet binnen 8 dagen na afkeuring geschieden bij het stamboekkantoor. Bij de aanvraag moet de eigenaar een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag storten. Deze som wordt teruggegeven wanneer de hengst bij de herkeuring wordt goedgekeurd voor de dekdienst.

Het bestuur bepaalt de dag, het uur, wanneer en waar de herkeuring zal geschieden.

Art. 21. De herkeuring van hengsten in gevolge van artikel 20 heeft plaats door een commissie van drie personen, aan te wijzen door het bestuur der vereniging en samengesteld uit juryleden die geen zitting hebben gehad in de commissie die de betreffende hengst heeft afgekeurd. Indien geen van de commissieleden dierenarts is, zal er een dierenarts aan worden toegevoegd.

Art. 22.  De leden der keuringscommissie kunnen vergoeding voor reis- en verblijfskosten genieten.

Art. 23.  Registratie in de Bassisecties geschiedt indien:

 1. Uiterlijk veertien dagen na de geboorte zendt de fokker het dekbewijs/geboortebericht, hem door de hengstenhouder verstrekt, volledig ingevuld aan het stamboekkantoor.
 2. De door de algemene vergadering vast te stellen inschrijvingskosten en kosten voor het verplichte paspoort worden voldaan.

Art. 24.  Voor een verloren gegaan dekbewijs kan op aanvrage door de eigenaar van de merrie bij het stamboekkantoor een duplicaat worden verkregen tegen betaling van een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag, indien de aanvraag binnen veertien dagen na de geboorte van het veulen is gedaan.

Eveneens kan een duplicaat bewijs van inschrijving bij verloren raking door de eigenaar van het veulen bij het stamboekkantoor worden verkregen tegen betaling van een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag.

Art. 25. Wanneer een lid een in het stamboekregister ingeschreven pony verkoopt, doet hij hiervan mededeling aan het stamboekkantoor (de bedoeling hiervan is dat het paspoort door de verkoper aan het stamboekkantoor wordt gezonden ter overschrijving). Na de registratie zendt het stamboekkantoor het paspoort aan de koper die lid van de vereniging moet zijn en tegen betaling van een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag aan overschrijvingskosten.

Ook wanneer de pony sterft, of bij castratie doet hij daarvan mededeling aan het stamboekkantoor onder terugzending van het afgegeven paspoort.

Art. 26. Het lidmaatschap legt aan de leden-hengstenhouders de verplichting op om een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag per merrie, die door hun hengst is gedekt in de kas van de vereniging te storten, telkens voor 1 december van het lopende jaar. De eigenaars of houders, die niet voldoen aan het hierbij bepaalde kunnen door het bestuur worden geroyeerd; de hengst waarvan de afdracht is geweigerd te betalen wordt niet op naam van een ander overgeschreven en de veulens door deze hengst verwekt, niet in het stamregister ingeschreven.

De overschrijving van deze dieren en de inschrijving van hun produkten heeft niet plaats voordat de achterstallige afdrachten zijn voldaan.

Art. 27. Door of namens het bestuur kunnen onderscheidingen en/of predikaten worden verleend, die op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering worden vastgesteld.

De eisen voor de predikaten zijn de volgende:

STER:

Een pony met een zeer goed exterieur en onberispelijk van type met voldoende beweging. Witte aftekeningen aan de benen zijn niet toegestaan, enkele witte haren voor het hoofd zijn geen bezwaar.

KEUR:

Een stermerrie met een afstammeling die op driejarige leeftijd of ouder een eerste premie behaald heeft.

PREFERENT MERRIE: op basis van keuringsresultaten van nakomelingen van de merrie.

Een merrie, waarvan minimaal drie nakomelingen zijn opgenomen in het stamboek en op driejarige leeftijd of ouder een eerste premie behaald hebben.

PREFERENT HENGST: op basis van keuringsresultaten van nakomelingen van de hengst.

Een hengst waarvan minimaal drie nakomelingen het predikaat ster (merries of ruinen) hebben behaald of zijn goedgekeurd (hengsten).

PRESTATIE: voor merries, hengsten en ruinen uitsluitend op basis van de eigen prestaties.

Deze dienen in de dressuur of springen in de klasse L twee winstpunten behaald te hebben, een ABOP certificaat A, of aangespannen rijden klasse M.

PRESTATIE FOKMERRIE:

Merrie met drie nakomelingen die allen voldoen aan het predikaat PRESTATIE.

ELITE Predikaat kan worden behaald door merries nadat 5 nakomelingen een eerste premie hebben behaald op de nationale merriekeuring van het D.P.S.

KROON: Predikaat kan worden behaald nadat deze zelf 5 maal een eerste premie heeft behaald tijdens de nationale merriekeuring van het D.P.S.

De predikaten Keur, Preferent, Prestatie Fokmerrie en Elite kunnen postuum worden toegekend.

Art 28. Om een predikaat te verwerven dient de volgend procedure gevolgd te worden:

Ster: Op de nationale keuring kan een merrie of ruin tijdens de individuele beoordeling als “voorlopig ster” worden aangewezen door de jury. Na de keuring van het dagkampioenschap zullen de “voorlopig ster” merries en ruinen door het voltallige juryteam worden beoordeeld en kan de ster definitief worden toegekend of wordt de pony afgewezen.

Indien de pony wordt afgewezen, kan het voorkomen dat deze in een volgend jaar opnieuw wordt aangewezen als voorlopig ster en wordt de procedure herhaald.

Overige predikaten: deze dienen door de eigenaar van de pony te worden aangevraagd bij het stamboekkantoor, waarbij de eigenaar aangeeft op basis van welke prestaties het predikaat zou kunnen worden toegekend.

Behaalde predikaten worden aangetekend in het paspoort van de pony. Het paspoort dient dus tevens te worden opgestuurd naar het stamboekkantoor,

Art. 29. Het bestuur kan, eventueel op kosten van de betrokken eigenaar, andere pony’s dan de in artikelen 7  en 12 van dit reglement bedoelde, doen onderwerpen aan een bloedgroepen of DNA- en/of sperma-onderzoek.

Indien bij vaststelling van bloedgroepen of het DNA blijkt dat deze niet overeenstemmen met de opgegeven afstamming, is het bestuur bevoegd ten aanzien van de pony en zijn of haar afstammelingen:

 • De afstamming te wijzigen
 • De inschrijving te weigeren
 • De inschrijving ongedaan te maken.

Jaarlijks zal steekproefsgewijze controle op de afstamming bij veulens plaatsvinden op kosten van de vereniging. Het aantal te controleren veulens wordt door de Commissie Erkenning en Toezicht Paardenfokkerij vastgesteld.

Art. 30. Leden dienen zich te gedragen conform de statuten en hieraan verbonden stamboekreglementen. Indien leden zich buitensporig gedragen binnen de vereniging, kan het bestuur het lidmaatschap weigeren, waardoor deelname aan door het stamboek georganiseerde activiteiten cq. diensten niet mogelijk is.

Art. 31. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of verschil van mening, beslist het bestuur.

Dit stamboekreglement is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering d.d. 30 september 2020